F R A N Š I Z I N G Opis privredno-pravnog posla sa primerima ugovora robnog i uslužnog franšizinga Franšizing predstavlja oblik poslovnog povezivanja radi minimiziranja poslovnog rizika. Korisnik franšize, ulazeći u mrežu postojećoh poslovnih jedinica) koje posluju po istom modelu smanjuje rizik koristeći sledeće prednosti: mogućnost brzog ulaska u posao, razrađena tehnologija posla, rečeno pitanje licence, osvojeno tržište, odgovarajuća robna ili trgovačka marka, ugled, zajednički marketing, standardizovani kvalitet. Jedinstveni model izbora i obuke kadrova, pomoć u menadžmentu, kontrola i razvoj od starne davaoca franšize, samostalno odlučivanje o profitu - nakon usmeravanja ugovorenog dela ukupnog prihoda na račun davaoca franšize kao nadoknadu za korišćenje poslovnog modela. Davalac(prodavac) franšize smanjuje svoj rizik jačanja konkurencije i zauzimanje tržišta za koje on samsotalno nema snage, prodaje svoju pamet (model organizovanja, know-how) i obezbeđuje smanjenje jediničnih fiksnih troškova nastalih ulaganjem u vlasništvo ideje o poslu. Nadalje se korisnost ovog vida poslovnog povezivanja davaocu franšize ogleda u eliminaciji troškova poslovanja i održavanja odnosnih poslovnih objekata i još čitav niz drugih pogonosti. Postoje 4 vrste franšize u zavisnosti na šta se odnose, i to: 1. robni franšizing, za prodaju određenog asortimana, 2. uslužni franšizing, za prodaju ili pružanje odreženog vida usluge, 3. proizvodni franšizing, gde se ustupa franšiza u oblasati proizvodnje određene robe ili asortimana, 4. poslovni franšizing, gde se inplementira kompletni sistem poslovanja u neko preduzeće -primaoca od strane davaoca franšize. Franšiza se može odrediti na određeno vreme (npr. jedna kalendar-ska godina) ili na određenu teritoriju a može i obe istovremeno kao i na određenu robu ili uslugu ili određeni proizvodni program. Ovaj oblik poslovnog povezivanje se definiše ugovorom o franšizingu. Ugovor o franšizingu je jedan od novijih ugovora, čak i neimenovanih , autonoman i složen pravni posao. Ovaj oblik ugovora je nastao krajem 19. i početkom 20. veka a naručiti zamah dobija nakon drugog svetskog rata, posebno u Francuskoj gde su mnoge franžize inplementirane od strane Američkih preduzeća.